Newtec A/S & Newtec Engineering A/S

Newtec teamet
Hos Newtec arbejder vi med det fælles mål at udvikle, frem­stille og markeds­føre innova­tive, veje-, pakke- og sortering­sudstyr i høj kva­litet til fødevare­industrien.

Vi anser vores medar­bej­dere for vores størs­te aktiv. Vi be­stræber os der­for på at skabe et in­spirerende og under­støt­tende miljø for fort­sat at til­trække og beholde dyg­tige medar­bejdere med ressource­stærk og innovativ tanke­gang.

Vi har opbygget et meget succes­rigt team og er kon­stant på ud­kig efter nye medar­bejdere, (såsom software ingeniører, maskin­ingeniører, smede, elek­trikere) som kan bi­drage med at styrke og ud­vikle vores forret­ning.

Vi tilbyder spænd­ende job- og karriere­muligheder i en inter­national virk­somhed, som i høj grad foku­serer på forsk­ning og udvik­ling. Vi går ind for ink­lusion og vær­ner om vores ufor­melle og tvær­kultu­relle arbejds­miljø. Vi er kendt for at være åbne for nye idé­er og nem­me at tale med. Vores mål er at fast­holde en åben og dyna­misk kultur, hvor vores adfærd og samar­bejde er baseret på integ­ritet og respekt.

Newtec værdsætter hold­ånd, nytænk­ning og evnen til at sæt­te mål og tilføre værdi til kunde­løsninger.

Forskning og udvikling
Vi arbejder tæt sammen med nationale og internationale forskere og videnskabsfolk, universiteter og Phd-studerende for at identificere nyudvikling og få indblik i det, der har potentialet til at transformere hele industrien i morgen.

Newtec er en aktiv partner i Open Science netværket.

Find ledige jobs hos Newtec A/S & Newtec Engineering A/S her

Newtec er altid på udkig efter talenter med de følgende kompetencer:

Klik på kompetencerne herunder for at se andre virksomheder, der søger medarbejdere inden for de enkelte områder.

Automation/Automationsteknolog Civilingeniør Elektriker Elektroingeniør Ingeniør It-ingeniør Kvalitet og kvalitetssikring Lager og logistik Maskiningeniør Mekatronikingeniør Montør Nanoteknologi Programmering Smed Softwareingeniør Softwareudvikling

Newtec A/S & Newtec Engineering A/S

Stærmosegårdsvej 18
5230 Odense M