Samtykke ved brug af case historier / Consent for case stories

Samtykke ved brug af case historier / Consent for case stories

Samtykke til brug af case historier

Hos work-live-stay udvikler og anvender vi løbende cases, hvor virkelige personer og virksomheder deler deres historier som illustrerer fx livet som tilflytter i Syddanmark eller arbejdet med at tiltrække, modtage og fastholde talenter fra ind- og udland.

Det kan eksempelvis være på vores hjemmeside, i vores nyhedsbreve, på vores sociale platforme eller i printmateriale etc., som anvendes i foreningens arbejde.

Herunder kan du læse om vilkårene for din deltagelse på både dansk og engelsk.

En medarbejder fra work-live-stay vil undervejs i caseudarbejdelsen bede dig acceptere vilkårene herunder.

Formål med casen
Casen udarbejdes på baggrund af et interview med dig. Inden interviewet vil en repræsentant fra work-live-stay informere dig om formålet og de praktiske detaljer i forbindelse med interviewet. Du er altid velkommen til at kontakte work-live-stay for uddybende information eller spørgsmål.

Interviewet kan foregå som en direkte samtale eller via mail eller telefon. Hvis interviewet foregår mundtligt, vil det – for at sikre kvaliteten – blive optaget og/eller intervieweren lave noter. Hvis interviewet optages, vil du altid blive oplyst herom. Interviewet kan også foregå skriftligt via mail.

Fortrolighed
Som case-person eller virksomhed vil du altid fremstå med korrekt navn, med mindre andet specifikt aftales. Vi oplyser ikke andre personoplysninger uden dit eksplicitte samtykke, og vi overholder alle de etiske regler i relation til de gennemførte interviews, samt reglerne for databeskyttelse som præsenteret gennem Datatilsynet i forbindelse med indhentning og behandling af persondata.

For at beskytte din anonymitet og fortrolighed, vil vi gøre følgende:

  • Vi sikrer at dine data kun bliver brugt i forbindelse med de formål, der tidligere er blevet præsenteret for dig, og kun bliver præsenteret med relevante personlige oplysninger, såsom navn, alder, oprindelse, mv. og kun med din accept.
  • Vi sikrer at du efter forespørgsel kan få din data slettet, og har mulighed for at få fjernet specifikt data, hvis du ønsker dette.
  • Den data vi indsamler fra dig, vil ikke blive delt med tredje parter eller brugt på andre mediefora end de aftalte.

Frivillig deltagelse
Din deltagelse i interviewet er frivillig. Det er op til dig at beslutte om hvorvidt du ønsker/ikke ønsker at deltage. Hvis du ønsker at deltage, vil du blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring eller skriftligt bekræfte vilkårene i nærværende samtykke. Du kan til enhver tid frit trække dig fra interviewet eller samarbejdet på hvilket som helst tidspunkt, og uden at give grund herfor. Hvis du trækker dig fra interviewet før dataindsamlingen er færdig, vil din data blive returneret eller slettet.

Ved afmelding 
Hvis du afmelder/trækker dig fra case-samarbejdet, sletter vi dine oplysninger.
Vi kan fra andre sammenhænge, fx nyhedsbrevstilmeldinger, have dine oplysninger. Disse berøres ikke af en afmelding/trækning fra et interview. Vi kan derfor fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har.

Rettelser af dine oplysninger
Har du rettelser til dine kontaktoplysninger kan du til enhver tid ændre dem ved at kontakte os på info@worklivestay.dk, og give os besked om de nye oplysninger.

Vi henviser i øvrigt til vores Cookie- og Privatlivspolitik, som er tilgængelig her på hjemmesiden.

Consent for case stories

At work-live-stay, we continuously develop and promote cases, where real people and companies share their stories that help illustrate e.g. the life as a newcomer in Southern Denmark or the process of attracting, receiving and maintaining talents in the area from both home and abroad.

This could be on our webpage, in our newsletters, on our social media or as printed material etc. that all are applied in the association’s work.

Below you can read about the terms of your participation written in both Danish and English.

A representative from work-live-stay will during the case development ask you to accept the terms and the handling of your personal data according to rules set by the Data Protection Agency (Datatilsynet).

Purpose of the interview

Before you decide to participate in an interview, it is important that you understand why the interview is being done and what it will involve. Please read the following information carefully. You are welcome to contact work-life-stay if there is anything that is not clear, or if you need more information.

Prior to your consent, a representative from work-live-stay will have provided you with information regarding the purpose and use of the interview.

Interview procedure

The interview will take place at a location that we commonly agreed upon. For accuracy, each interview will be recorded and/or transcribed. However, at your request, voice-recoding can be replaced by hand-written note-taking.

Confidentiality

Our participants in cases will always be presented under their correct names unless we agree otherwise.  However, every effort will be made by us to preserve your confidentiality and anonymity in the process of analyzing the data and presenting the results. The interviewer will follow all the ethical rules in place concerning common interview practice as well as the rules of the Data Protection Agency (Datatilsynet) concerning the collection and handling of data.

To ensure your anonymity and confidentiality, work-live-stay will do the following:

  • We will ensure that your data will be used only for the purposes previously stated and will be reported only with personal information of relevance to the presentation of the finding, e.g. name, age, country of origin, etc., and only with your acceptance.
  • We will ensure that you upon request can get your data deleted and are allowed to request for certain data and information to be removed.
  • That the data will not be transferred to other 3rd parties or distributed to other media than the ones agreed upon.

Voluntary participation

Your participation in this interview is voluntary. It is up to you to decide whether or not to take part in the interview. If you decide to participate, you will be asked to sign this consent form. After you sign the consent form, you are still free to withdraw at any time and without giving a reason. If you withdraw from the interview before data collection is completed, your data will be returned to you or deleted.

Withdrawal

If you wish to withdraw from the interview, we will delete your information.

We can still have your data information from other connections such as newsletters. These will not be deleted when withdrawing from the interview. We can therefore continuously handle this information according to the consent concerning those, that were given to us previously.

Corrections of your information

If you have any corrections to your contact data that you wish to inform to work-live-stay, you can at anytime contact us at info@worklivestay.dk about the changes.

We refer additionally to our Cookie- and Privacy Politics, which you can read about here on the website.