Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere

Folketinget har vedtaget nye og mere smidige regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere. Ændringerne i udlændingeloven træder i kraft den 10. juni 2018. Læs mere om de nye regler herunder fra nyhedsbrev fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

De nye regler vedrørende bibeskæftigelse gælder både udlændinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse og udlændinge, der indgiver en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som forskere, gæsteforskere eller ph.d.-studerende. Reglerne gælder ligeledes for grænsependlere, der allerede har eller får en arbejdstilladelse i Danmark inden for en af de nævnte stillingstyper.

I nyhedsbrev pr. 1. juni fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) oplyses det desuden, at de nye regler både finder anvendelse for alle udlændinge, der allerede er meddelt opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse, samt udlændinge, der indgiver en ny ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for alle grænsependlere, der allerede har eller får en arbejdstilladelse i Danmark.

Reglerne gælder ikke for udlændinge med ophold på Færøerne og i Grønland.

Det er dejligt, at der lyttes til et ønske om at lempe de administrative regler, når det gælder både bibeskæftigelse og ikke mindst i forhold til de mange, der gerne vil være en del af det frivillige civilsamfund i Danmark – også som international medborger.
– Camilla Høholt Smith, direktør i work-live-stay

Bibeskæftigelse
Med de nye regler er det muligt for udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse som forskere, gæsteforsker eller ph.d. studerende i Danmark at udføre bibeskæftigelse, uden at der indgives ansøgning til SIRI. Det er en forudsætning, at bibeskæftigelsen har sammenhæng med den beskæftigelse, som danner grundlag for udlændingens opholdstilladelse. Hvorvidt der er en sammenhæng mellem hoved- og bibeskæftigelse vil altid afhænge af en konkret og individuel vurdering.

Der vil ikke gælde særskilte krav til løn- og ansættelsesvilkår for så vidt angår bibeskæftigelsen, og det kan både være i form af lønarbejde og selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder freelancearbejde.

OBS! Der gøres opmærksom på, at reglerne vedrørende bibeskæftigelse ikke finder sted under en eventuel jobsøgningsperiode. Retten til bibeskæftigelse følger alene perioden for hovedbeskæftigelsen.

Forskere, herunder forskere omfattet af fast track-ordningen, gæsteforskere og ph.d. studerende kan med de nye regler udføre bibeskæftigelse uden timebegrænsning.

Forskere, der er meddelt opholdstilladelse efter beløbsordningen, er ikke omfattet af de nye regler vedr. bibeskæftigelse. Disse forskere vil stadig skulle søge om tilladelse til bibeskæftigelse.

Frivilligt arbejde
De nye regler vedrørende frivilligt arbejde omfatter alle udlændinge, der allerede er i Danmark på baggrund af beskæftigelse.

De nye regler indebærer en ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde ved siden af hovedbeskæftigelse og eventuel bibeskæftigelse. At arbejdet skal være ulønnet, betyder at der hverken må modtages løn eller andre goder, f.eks. betalt telefon, internet m.v. Mindre ydelser, som andre ulønnede frivillige tilsvarende får, må dog gerne modtages. Det kan f.eks. være betaling af transportudgifter til arbejdspladsen, gratis frokost, julegave m.v.

Det frivillige arbejde kan udføres for en formelt organiseret organisation, forening, offentlige institutioner eller lignende. Det frivillige arbejde kan også udføres i løsere organiserede netværk.

Det ulønnede frivillige arbejde må ikke erstatte lønnet arbejdskraft, og det er således en forudsætning, at det er sædvanligt, at det pågældende arbejde udføres ulønnet og frivilligt.

Retten til at udføre ulønnet frivilligt arbejde forudsætter ikke indgivelse af en ansøgning, men vil være indeholdt i den oprindelige opholds- og arbejdstilladelse med henblik på beskæftigelse.

Du kan løbende holde dig orienteret på nyidanmark.dk.

Læs mere på Folketingets hjemmeside.